خواستار ایجاد شرکت حمل و نقل ریلی مشترک با«UIC» هستیم

خواستار ایجاد شرکت حمل و نقل ریلی مشترک با«UIC» هستیم

معاون وزیر راه و شهرسازی : خواستار ایجاد شرکت حمل و نقل ریلی مشترک با«UIC» هستیم معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: خواستار ایجاد شرکت حمل و نقل ریلی مشترک با کشورهای عضو مجمع منطقه ای راه آهن های خاورمیانه ( UIC) هستیم. دنیای اسرار به نقل از روابط عمومی اداره کل راه آهن اصفهان