خواستار ایجاد شرکت حمل و نقل ریلی مشترک با«UIC» هستیم

معاون وزیر راه و شهرسازی : خواستار ایجاد شرکت حمل و نقل ریلی مشترک با«UIC» هستیم معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: خواستار ایجاد شرکت حمل و نقل ریلی مشترک ادامه خبر

منتشر شده در