دسته بندی:

رتبه یک استان اصفهان در داشتن شهرک‌های صنعتی سبز

رتبه یک استان اصفهان در داشتن شهرک‌های صنعتی سبز مدیرعامل شهرک‌های صنعتی استان اصفهان گفت : با کاشت۹۰۰ هزار اصله درخت و ایجاد حدود ۷۰۰ هکتار تصفیه خانه و ۱۵۰۰ ادامه خبر

منتشر شده در