دسته بندی:

مدیریت شهری نگاهی میراثی برای اداره شهر دارد

پایگاه خبری دنیای اسرار-اصفهان: شهردار اصفهان: مدیریت شهری نگاهی میراثی برای اداره شهر دارد سازمان میراث فرهنگی برای ثبت ۴۰۰ اثر تاریخی در یونسکو اقدام کند شهردار اصفهان با تاکید ادامه خبر

منتشر شده در