دسته بندی:

میزان تلفات ۷ درصدی برق در اصفهان باید به ۵ درصد کاهش یابد

پایگاه خبری دنیای اسرار مدیر امور برق غرب شرکت توزیع برق اصفهان: میزان تلفات ۷ درصدی برق در اصفهان باید به ۵ درصد کاهش یابد  مدیر امور برق غرب شرکت ادامه خبر

منتشر شده در