ساماندهی مشاغل شهری نیاز اساسی شهر اصفهان

ساماندهی مشاغل شهری نیاز اساسی شهر اصفهان

ساماندهی مشاغل شهری نیاز اساسی شهر اصفهان دنیای اسرار:مدیر عامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری اصفهان: بخش عمده ای از ترافیک و نابسامانی های شهری به دلیل استقرار نادرست واحدهای صنفی در شهر است که مشکلاتی را برای تردد شهروندان ایجاد کرده و همین موضوع باعث شده تکریم شهروندان به خوبی