دسته بندی:

مدیر کل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اصفهان: بر ارائه آموزشهای مهارتی به افراد تحت پوشش خیریه های مردمی استان تأکید کرد

مدیر کل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اصفهان:بر ارائه آموزشهای مهارتی به  افراد تحت پوشش خیریه های مردمی استان تأکید کرد به گزارش  دنیای اسرار: محمود ابراهیمی مدیر کل ادامه خبر

منتشر شده در