عملیات توسعه مخابراتی در مرکز شهید ردانی پور

عملیات توسعه مخابراتی در مرکز شهید ردانی پور

بهخ گزارش دنیای اسرار:در راستای ارتقا تجهیزات مخابراتی، عملیات بهینه سازی تجهیزات و زیرساختهای مخابراتی در محدوده مرکز شهید ردانی پور صورت خواهد پذیرفت. به منظور توسعه و افزایش ظرفیت بهبود کیفیت خطوط تلفن و سرویس مشترکین مخابراتی مرکز شهید ردانی پور ، روز یکشنبه مورخ ۱۰‏‏/۱۲‏‏/۱۳۹۹ به مدت ۵ روز ارتباط مشترکین واقع در