دسته بندی:

عملیات توسعه مخابراتی در مرکز شهید ردانی پور

بهخ گزارش دنیای اسرار:در راستای ارتقا تجهیزات مخابراتی، عملیات بهینه سازی تجهیزات و زیرساختهای مخابراتی در محدوده مرکز شهید ردانی پور صورت خواهد پذیرفت. به منظور توسعه و افزایش ظرفیت ادامه خبر

منتشر شده در