دسته بندی:

ضریب نفوذ ارتباطات سیار کشور از ۱۰۰ درصد گذشت

به گزارش دنیای اسرار:بر اساس آمار توسعه ارتباطات پهن‌باند کشور، جمع ارتباطات سیار کشور اکنون به ۸۴ میلیون و ۱۹۶ هزار اشتراک رسیده و ضریب نفوذ آن از ۱۰۰ درصد ادامه خبر

منتشر شده در