مدیر مخابرات منطقه اصفهان :  از باشگاه خبرنگاران معلول حمایت می کنیم

مدیر مخابرات منطقه اصفهان : از باشگاه خبرنگاران معلول حمایت می کنیم

پایگاه خبری دنیای اسرار مدیر مخابرات منطقه اصفهان : از باشگاه خبرنگاران معلول حمایت می کنیم مدیر مخابرات منطقه اصفهان و تنی چند از مسئولین این شرکت از روند فعالیت های باشگاه خبری معلولین (آسنا نیوز ) دیدن وبا آنان گفتگو نمود . در این آیین که در محل مجتمع غیر دولتی خدمات بهزیستی حضرت