دسته بندی:

مدیر مخابرات منطقه اصفهان : از باشگاه خبرنگاران معلول حمایت می کنیم

پایگاه خبری دنیای اسرار مدیر مخابرات منطقه اصفهان : از باشگاه خبرنگاران معلول حمایت می کنیم مدیر مخابرات منطقه اصفهان و تنی چند از مسئولین این شرکت از روند فعالیت ادامه خبر

منتشر شده در