معرفی حوزه های برتر مخابرات منطقه اصفهان

معرفی حوزه های برتر مخابرات منطقه اصفهان

حوزه های برتر مخابرات منطقه اصفهان در شش ماهه دوم سال ۹۹ معرفی شدند. به گزارش دنیای اسرار:، بر اساس بررسی و ارزیابی صورت گرفته توسط اداره مدیریت عملکرد و استعدادها از اجرای نظام مدیریت عملکرد در شش ماهه دوم سال ۹۹ در ۱۰۹ حوزه مخابراتی و بر اساس شاخص های ابلاغی، نتایج ارزیابی در