دسته بندی:

معرفی حوزه های برتر مخابرات منطقه اصفهان

حوزه های برتر مخابرات منطقه اصفهان در شش ماهه دوم سال ۹۹ معرفی شدند.به گزارش دنیای اسرار:، بر اساس بررسی و ارزیابی صورت گرفته توسط اداره مدیریت عملکرد و استعدادها ادامه خبر

منتشر شده در