دسته بندی:

برگزاری دومین همایش سراسری پیاده روی خانوادگی مخابرات منطقه اصفهان با پیام «ارتباطی فراگیر»

برگزاری دومین همایش سراسری پیاده روی خانوادگی مخابرات منطقه اصفهان با پیام «ارتباطی فراگیر» دومین همایش  پیاده روی خانوادگی کارکنان مخابرات  منطقه اصفهان همزمان با  سراسر کشور ، در فضایی ادامه خبر

منتشر شده در