دسته بندی:

اختتامیه دومین جشنواره «نماز، بصیرت فاطمی و مقاومت»

اختتامیه دومین جشنواره «نماز، بصریت فاطمی و مقاومت»، یادوارهسردار شهید حاج قاسم سلیمانی، ویژه خانواده کمیته امداد امام خمینی(ره) استاناصفهان، برگزار شد. به گزارش دنیای اسرار، در این مراسم که ادامه خبر

منتشر شده در