دانش آموختگان دانشگاه جامع علمی و کاربردی باید در تولید و صنعت دیده شوند

دانش آموختگان دانشگاه جامع علمی و کاربردی باید در تولید و صنعت دیده شوند

به گزارش دنیای اسرار:مدرس دانشگاه جامع علمی و کاربردی: رشته‌های دانشگاه جامع علمی‌ کاربردی با مهارتی بودنشان در ارتقاء مهارت افراد و همچنین اشتغال به کار و درآمد زایی دانش آموختگان و در نهایت رونق تولید تاثیر بسیاری دارد. محبوبه میرزایی نیا مدرس دانشگاه جامع علمی و کاربردی مرکز خانه کارگر و مرکز جامع اسلامی