فعالیت ۳۱ مرکز وابسته به بخش خصوصی در استان اصفهان/ عملکرد آموزشی مراکز علمی کاربردی استان قابل قبول است

فعالیت ۳۱ مرکز وابسته به بخش خصوصی در استان اصفهان/ عملکرد آموزشی مراکز علمی کاربردی استان قابل قبول است

سرپرست دانشگاه علمی کاربردی استان اصفهان مطرح کرد: فعالیت۳۱ مرکز وابسته به بخش خصوصی در استان اصفهان/ عملکرد آموزشی مراکز علمی کاربردی استانقابل قبول است به گزارش دنیای اسرار:سرپرست دانشگاه علمی کاربردی استان اصفهان گفت: اصفهان در پایش مدرسین نسبت به میانگین کشوری خوب بوده است و مدرسین نه تنها از طریق مصاحبه ارزیابی شده

از بنگاه‌های خصوصی دارای محیط کسب وکار فعال برای ایجاد دانشگاه حمایت می‌کنیم

از بنگاه‌های خصوصی دارای محیط کسب وکار فعال برای ایجاد دانشگاه حمایت می‌کنیم

سرپرست دانشگاه جامع علمی کاربردی استان اصفهان: از بنگاه‌های  خصوصی دارای محیط کسب وکار فعال برای ایجاد دانشگاه حمایت می‌کنیم سرپرست دانشگاه  جامع علمی کاربردی استان اصفهان گفت: تمام مجموعه‌های دارای محیط کسب و کار فعال می‌توانند درخواست فعالیت مرکز دانشگاهی داشته باشند و از بنگاه‌های خصوصی برای ایجاد دانشگاه حمایت می‌کنیم. به گزارش  دنیای