دسته بندی:

پیغام دوستی و اتحاد با برگزاری اولین هفته فرهنگی آب

پایگاه خبری دنیای اسرار پیغام دوستی و اتحاد با برگزاری اولین هفته فرهنگی آب اقدام مدیریت شهری اصفهان برای افزایش همبستگی شهرهای در مسیر زاینده رود   معاون اجتماعی و ادامه خبر

منتشر شده در