دسته بندی:

مشکل آب اصفهان تنها در لوای مدیریت یکپارچه حل شدنی است

مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای اصفهان: مشکل آب اصفهان تنها در لوای مدیریت یکپارچه حل شدنی است مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای اصفهان گفت: آب مشکل و معضلی نیست که ادامه خبر

منتشر شده در