دسته بندی:

مهمترین برنامه وزارت نیرو مدیریت عرضه و تقاضای آب است

مدیر کل حقوقی وزارت نیرو دربیست هشتمین جلسه هماهنگی امور حقوقی عنوان کرد: مهمترین برنامه وزارت نیرو مدیریت عرضه و تقاضای آب است دنیای اسرار:آقای امانی در بیست هشتمین جلسه ادامه خبر

منتشر شده در