مهمترین برنامه وزارت نیرو مدیریت عرضه و تقاضای آب است

مهمترین برنامه وزارت نیرو مدیریت عرضه و تقاضای آب است

مدیر کل حقوقی وزارت نیرو دربیست هشتمین جلسه هماهنگی امور حقوقی عنوان کرد: مهمترین برنامه وزارت نیرو مدیریت عرضه و تقاضای آب است دنیای اسرار:آقای امانی در بیست هشتمین جلسه هماهنگی امور حقوقی وزارت نیرو که با حضور مدیران حقوقی شرکتهای مادر تخصصی وزارت نیرو ،مدیران عامل شرکتهای آب و برق استان اصفهان ، مدیران

املاک یاسان برق اصفهان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان