دسته بندی:

مقصد پروازهای خارجی فرودگاه اصفهان به ۱۶۰ نقطه جهان می رسد

مقصد پروازهای خارجی فرودگاه اصفهان به ۱۶۰ نقطه جهان می رسد مدیر کل فرودگاه های استان اصفهان گفت: با برقراری پرواز هفتگی در مسیر اصفهان به دوحه قطر، شمار مقاصد ادامه خبر

منتشر شده در