۶۰۰ میلیارد ریال امسال در بخش آبخیزداری اصفهان هزینه می شود

۶۰۰ میلیارد ریال امسال در بخش آبخیزداری اصفهان هزینه می شود

مدیرکل منابع طبیعی: ۶۰۰ میلیارد ریال امسال در بخش آبخیزداری اصفهان هزینه می شود مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری اصفهان گفت: در سال جاری ۶۰۰ میلیارد ریال اعتبار برای تقویت بخش آبخیزداری این استان حوزه هزینه خواهد شد. به گزارش  دنیای اسراربه نقل ازایرنا، محمدحسین شاملی روز چهارشنبه در سفر به تیران و کرون در