دسته بندی:

در مبحث روابط عمومی‌‌ها تفهیم شدن فعالیت‌ها بر اساس محتوا اصل قضیه است

رییس مرکز علمی کاربردی سازمان همیاری شهرداریهای استان اصفهان؛ در مبحث روابط عمومی‌‌ها تفهیم شدن فعالیت‌ها بر اساس محتوا اصل قضیه است به گزارش دنیای اسرار:سعید سامانی مجد، رییس مرکز ادامه خبر

منتشر شده در