دسته بندی:

گزارش فعالیت ستاد مبارزه با کروناکانون محلی خادمیاری مرحوم آیت الله سید اسماعیل هاشمی

به گزارش دنیای اسراربه نقل از پوریا باغبان ،مسئول ستاد مبارزه با کرونا کانون محلی خادمیاری مرحوم آیت الله سید اسماعیل هاشمی مرکز فرهنگی شهید مدرس فعالیتهای ستاد همزمان با ادامه خبر

منتشر شده در