تطبیق دقیق کیفیت اجرای پروژه‌های احداثی با قوانین و مقررات پیمان و رسیدگی/ واگذاری و اجاره ۲۲ قطعه اراضی از طریق برگزاری مزایده

تطبیق دقیق کیفیت اجرای پروژه‌های احداثی با قوانین و مقررات پیمان و رسیدگی/ واگذاری و اجاره ۲۲ قطعه اراضی از طریق برگزاری مزایده

در اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان صورت پذیرفت:تطبیق دقیق کیفیت اجرای پروژه‌های احداثی با قوانین و مقررات پیمان و رسیدگی/ واگذاری و اجاره ۲۲ قطعه اراضی از طریق برگزاری مزایدهدر سال گذشته تعداد ۸۰مورد مناقصه و (واگذاری و اجاره) ۲۲ قطعه اراضی اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان از طریق مزایده با