ابتکار و برتری مسابقات مهارت شغلی از آن شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان

ابتکار و برتری مسابقات مهارت شغلی از آن شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان

پایگاه خبری دنیای اسرار: ابتکار و برتری مسابقات مهارت شغلی از آن شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در مسابقات مهارت شغلی کشوری که به ابتکار و با دستور العمل انجمن صنفی کارفرمایان شرکت های توزیع برق کشور ۱۷و ۱۸ مهرماه در شرکت توزیع برق تهران بزرگ برگزار شد. شرکت توزیع برق شهرستان در بین ۱۲