دسته بندی:

راه اندازی سامانه های ۱۵۲۲، ۱۲۲ و تله متری؛ دستاورد بزرگی برای صنعت آب و فاضلاب است

راه اندازی سامانه های ۱۵۲۲، ۱۲۲ و تله متری؛ دستاورد بزرگی برای صنعت آب و فاضلاب است دنیای اسرار:مدیر عامل آبفای گلستان از سامانه های ۱۵۲۲، ۱۲۲ و تله متری ادامه خبر

منتشر شده در