دسته بندی:

ذوب آهن اصفهان ، پیشگام استفاده بهینه و بازچرخانی آب در صنعت کشوراست

وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در اصفهان : ذوب آهن اصفهان ، پیشگام استفاده بهینه و بازچرخانی آب در صنعتکشوراست دنیای اسرار:نشست بررسی دستاوردها ، عملکرد و مشکلات ذوب ادامه خبر

منتشر شده در