دسته بندی:

معافیت گازبهای مدارس در سال ۹۷

معافیت گازبهایمدارس در سال ۹۷ دنیای اسراربه نقل ازروابط عمومی شرکت گاز استان اصفهان، پیرو تصویب قانون معافیت گازبهای مدارس در سال ۹۷ و ابلاغ دستورالعمل نحوه تعیین الگوی مصرف ادامه خبر

منتشر شده در