دسته بندی:

معاون شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان: در حوزه معاونت شهرسازی اهدافی همچون تحقق شهر هوشمند، حفاظت از محیط زیست، مشارکت شهروندان و تقویت حکمروایی شهری را دنبال می‌کنیم

معاون شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان: در حوزه معاونت شهرسازی اهدافی همچون تحقق شهر هوشمند، حفاظت از محیط زیست، مشارکت شهروندان و تقویت حکمروایی شهری را دنبال می‌کنیم دنیای اسرار ادامه خبر

منتشر شده در