دسته بندی:

قطار طرح‌های عمرانی در کشور با وجود تنگناهای اقتصادی سرعت گرفته است

معاون عمرانی وزارت کشور: قطار طرح‌های عمرانی در کشور با وجود تنگناهای اقتصادی سرعت گرفته است به گزارش دنیای اسراربه نقل ازایرنا:کاشان-معاون عمرانی و توسعه امور شهری و روستایی وزارت ادامه خبر

منتشر شده در
دسته بندی:

امنیت ملی با افزایش حس تعلق خاطر مردم به شهرها و روستاها تضمین می‌شود

معاون عمرانی وزیر کشور: امنیت ملی با افزایش حس تعلق خاطر مردم به شهرها و روستاها تضمین می‌شود به گزارش دنیای اسراربه نقل ازایرنا:کاشان-معاون عمرانی و توسعه امور شهری و ادامه خبر

منتشر شده در
دسته بندی:

مدیریت کلانشهرها نیاز به بازنگری جدی دارد

معاون عمرانی وزیر کشور: مدیریت کلانشهرها نیاز به بازنگری جدی دارد معاون عمرانی وزیر کشور گفت: مدیریت کلانشهرها در کشور نیاز به بازنگری جدی دارد. به گزارش دنیای اسرار به ادامه خبر

منتشر شده در
دسته بندی:

توجه های پیشگیرانه نسبت به بارندگی های ابتدای اردیبهشت ضروری است

معاون عمرانی وزیر کشور: توجه های پیشگیرانه نسبت به بارندگی های ابتدای اردیبهشت ضروری است معاون عمرانی وزیر کشور با یادآوری آغاز موج جدید بارش ها بر ضرورت توجه های ادامه خبر

منتشر شده در
دسته بندی:

اصفهان، به عنوان اولین شهر حقوق شهری را در برنامه های خود مهم شمرد

اصفهان، به عنوان اولین شهر حقوق شهری را در برنامه های خود مهم شمرد آیین اختتامیه نخستین کنفرانس ملی شهر دوستدار کودک در اصفهان برگزار شد. دنیای اسراربه نقل ازاداره ادامه خبر

منتشر شده در