دسته بندی:

امروز برگزیدگان دومین جشنواره ملی رسانه ای معلولان معرفی می شوند

امروز برگزیدگان دومین جشنواره ملی رسانه ای معلولان معرفی می شوند به گزارش دنیای اسرار-بهمن توکلی فرد:کلید دومین جشنواره ملی رسانه ای معلولان از تابستان امسال زده شدوبا تشکیل شورای ادامه خبر

منتشر شده در