با تکریم به تعالی می اندیشیم و به آن عمل می کنیم

با تکریم به تعالی می اندیشیم و به آن عمل می کنیم

با تکریمبه تعالی می اندیشیم و به آن عمل می کنیم مدیر منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان با اشاره به لزوم رشد و تعالی مدیریت‌های مناطق شهرداری اصفهان گفت: با‌ بهره‌گیری از ارزش‌های بنیادینِ مدل تعالی سازمانی به دنبال رشد و توسعه نوین شهری هستیم. به گزارش  دنیای اسرار:مهندس شهبازی اظهار کرد:امروزه کسب ‌وکارها بسیار دشوارتر