دسته بندی:

توزیع عادلانه امکانات رفاهی در اولویت برنامه های شهرداری است

توزیع عادلانه امکانات رفاهی در اولویت برنامه های شهرداری است شهردار اصفهان: امکانات رفاهی برای دسترسی تمام شهروندان در نقاط مختلف شهر نشان دهنده موفقیت و تلاش در راستای آسایش ادامه خبر

منتشر شده در