احداث یکی از پایانه‌های بزرگ شهر در بخش غرب اصفهان

احداث یکی از پایانه‌های بزرگ شهر در بخش غرب اصفهان

مدیر منطقه۱۳ شهرداری اصفهان خبر داد: احداثیکی از پایانه های بزرگ شهر در بخش غرب اصفهان مدیر منطقه ۱۳ شهرداری اصفهان گفت: تملک و اجرای فاز اول پایانه غرب یکی از پروژه‌ های شاخص امسال در منطقه ۱۳ به شمار می رود. به گزارش دنیای اسرار:حمد شرفا درنشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: این