دسته بندی:

آزمون ورود به حرفه مهندسان و کاردان های فنی ساختمان امروز در اصفهان برگزار شد.

مدیر کل راه و شهرسازی استان اصفهان خبر داد:آزمون های ورود به حرفه مهندسان و کاردان های فنی ساختمان در هفت رشته مهندسی صبح و عصر دیروز در اصفهان همزمان ادامه خبر

منتشر شده در
دسته بندی:

چهارمین مراسم تحلیف مهندسان استان اصفهان طی هفته جاری برگزار می شود

چهارمینمراسم تحلیف مهندسان استان اصفهان طی هفته جاری برگزار می شود چهارمین مراسم تحلیف و اتیان سوگند با هدف آموزش باید ها و نبایدها در صنعت ساختمان که رعایت آنها ادامه خبر

منتشر شده در