دسته بندی:

ذوب آهن اصفهان تندیس صرفه جویی در مصرف انرژی را کسب نمود

ذوب آهن اصفهان  تندیس صرفه جویی در مصرف انرژی را کسب نمود ذوب آهن اصفهان موفق بهکسب  تندیس و لوح تقدیر صرفه جویی در مصرف انرژی از طرف سازمان یونیدو ادامه خبر

منتشر شده در