دسته بندی:

استمرار امر آموزش جداسازی و تفکیک زباله های خانگی درسطح شهرفلاورجان

استمرار امر آموزش جداسازی و تفکیک زباله های خانگی درسطح شهرفلاورجان دنیای اسراربه نقل ازروابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر فلاورجان:بر اساس ماده ۷ قانون مدیریت پسماند و لزوم ادامه خبر

منتشر شده در