نیمی از مردم ایران سهامدار ذوب آهن اصفهان محسوب می شوند

مدیر عامل ذوب آهن اصفهان در جمع مدیران روابط عمومی های استان  : نیمی از مردم ایران سهامدار ذوب آهن اصفهان محسوب می شوند پایگاه خبری دنیای اسرار:شصت و هشتمین ادامه خبر

منتشر شده در