بومی سازی تجهیزات مکانیکی پروژه های توسعه ذوب آهن اصفهان

بومی سازی تجهیزات مکانیکی پروژه های توسعه ذوب آهن اصفهان

پایگاه خبری دنیای اسرار مدیر ساخت و تولید شرکت : بومی سازی تجهیزات مکانیکی پروژه های توسعه ذوب آهن اصفهان ذوب آهن اصفهان به عنوان مادر صنعت فولاد کشور همزمان با سپری نمودن دوران طراحی،ساخت و راه اندازی بخش های مختلف کارخانه به همت پرسنل توانمند خویش نقش بی بدیلی در ساخت و راه اندازی