دسته بندی:

تعامل ذوب آهن و شهرستان ، موجب حل مشکلات و رضایت جامعه شده است

فرماندار شهرستان لنجان : تعامل ذوب آهن و شهرستان ،  موجب حل مشکلات و رضایت جامعه شدهاست پایگاه خبری دنیای اسرار:دکتر مهدی صفرخانلو فرماندارشهرستان لنجان سه شنبه بیست و دوم ادامه خبر

منتشر شده در