تعامل ذوب آهن و شهرستان ،  موجب حل مشکلات و رضایت جامعه شده است

تعامل ذوب آهن و شهرستان ، موجب حل مشکلات و رضایت جامعه شده است

فرماندار شهرستان لنجان : تعامل ذوب آهن و شهرستان ،  موجب حل مشکلات و رضایت جامعه شدهاست پایگاه خبری دنیای اسرار:دکتر مهدی صفرخانلو فرماندارشهرستان لنجان سه شنبه بیست و دوم آبان ماه با حضور در ذوب آهن اصفهان ضمن بازدیداز بخش های مختلف کارخانه از جمله (پروژهPCI)،آگلومراسیون،انبار مواد خام وکک سازی با مهندس منصور یزدی