دسته بندی:

چشم انداز روشن ذوب آهن اصفهان باتولید محصولات صنعتی و تامین ریل مورد نیاز کشور

در نشست خبریمدیرعامل ذوب‌آهن اصفهان مطرح شد: چشم انداز روشن ذوبآهن اصفهان باتولید محصولات صنعتی و تامین ریل مورد نیاز کشور نشست خبری مهندس منصور یزدی زاده مدیرعامل شرکت سهامی ادامه خبر

منتشر شده در