جایزۀ مسئولیت‌های اجتماعی به فولاد مبارکه اختصاص یافت

جایزۀ مسئولیت‌های اجتماعی به فولاد مبارکه اختصاص یافت

جایزۀ مسئولیت‌های اجتماعی به فولاد مبارکه اختصاص یافت دنیای اسرار:شرکت فولاد مبارکه در سومین دورۀ جایزۀ مسئولیت اجتماعی مدیریت برای دومین بار، جایزه و تندیس مسئولیت‌های اجتماعی را به خود اختصاص داد. در این مراسم که همزمان با کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی با رویکرد حمایت از تولید ملی در بستر اقتصاد مقاومتی در تاریخ دوم