دسته بندی:

برگزاری نشست تعاملی مسئولین ذوب آهن اصفهان با مسئولین کانون بازنشستگان شرکت

برگزاری نشست تعاملی مسئولین ذوب آهن اصفهان با مسئولین کانون بازنشستگان شرکت دنیای اسرار:ر ادامه اقدامات ذوب آهن اصفهان برای حل مشکلات بازنشستگان این شرکت ، جلسه ای با حضور ادامه خبر

منتشر شده در