دسته بندی:

رشد نامتوازن صنعت فولاد ، ظرفیت های تولید را معطل نگه داشته است

مهندس منصوریزدی زاده رشد نامتوازن صنعت فولاد ، ظرفیت های تولید را معطل نگه داشتهاست به گزارش دنیای اسرار:مهندس منصور یزدی زاده مدیرعامل ذوب آهن در پنل تخصصی اثرات رشد ادامه خبر

منتشر شده در