دسته بندی:

در طول سالهای خدمت شفافیت در انجام وظایفی که برعهده ام بود را در دستور کار قرار دادم

در طول سالهای خدمت شفافیت در انجام وظایفی که برعهده ام بود را در دستور کار قرار دادم پایگاه خبری دنیای اسرار:موحد یکی از پیشکسوتان صنعت آبفا در اصفهان در ادامه خبر

منتشر شده در