دسته بندی:

اصفهان بعد از یزد رتبه دوم کشوری را در حوزه بیماری دیابت دارد

مدیر عامل خیریه بیماران دیابت اصفهان: اصفهان بعد از یزد رتبه دوم کشوری را در حوزه بیماری دیابت دارد به گزارش دنیای اسرار:مدیر عامل خیریه بیماران دیابت در اصفهان گفت: ادامه خبر

منتشر شده در
دسته بندی:

نیاز به حمایت وزارت بهداشت برای تهیه پمپ های انسولین داریم

عضو هیئت مدیره خیریه دیابت اصفهان:نیاز به حمایت وزارت بهداشت برای تهیه پمپ های انسولین داریم به گزارش دنیای اسرار:عضو هیئت مدیره خیریه دیابت اصفهان گفت: امروزه با مشکل جدی ادامه خبر

منتشر شده در