دسته بندی:

ارتباطات و روابط عمومی پایه و اساس قدرتمند دموکراسی است

مدیرعامل فولاد مبارکه در جلسۀ تودیع ومعارفۀ مدیر روابط عمومی: ارتباطات و روابط عمومی پایه و اساس قدرتمند دموکراسی است به گزارش دنیای اسرار:مهندس عظیمیان، مدیرعامل فولاد مبارکه، درآئینی با ادامه خبر

منتشر شده در