شرکت تعاونی مصرف کارکنان ذوب آهن اصفهان لوح تقدیر و تندیس تعاونی برتر را در سطح استان کسب نمود

شرکت تعاونی مصرف کارکنان ذوب آهن اصفهان لوح تقدیر و تندیس تعاونی برتر را در سطح استان کسب نمود

شرکت تعاونی مصرف کارکنان ذوب آهن اصفهان لوح تقدیر و تندیس تعاونی برتر را در سطح استان کسب نمود   به گزارش دنیای اسرار:در چهاردهمین دوره معرفی تعاونی های برتر استان اصفهان که سیزدهم شهریور ماه برگزار شد از بین ۸۴۰ تعاونی استان اصفهان لوح تقدیر و تندیس تعاونی برتر به تعاونی مصرف کارکنان ذوب