دسته بندی:

ریزش خیابان میرزا طاهر ارتباطی به فرونشست زمین ندارد

سخنگوی شرکتآب و فاضلاب استان اصفهان: ریزش خیابان میرزا طاهر ارتباطی به فرونشست زمین ندارد به گزارش دنیای اسرار:سخنگوی شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان گفت: حادثه امروز خیابان میرزاطاهر ادامه خبر

منتشر شده در