دسته بندی:

توانمندسازی سالمندان با تشکیل گروه کُر “آوای نصف جهان”

توانمندسازی سالمندان با تشکیل گروه کُر “آوای نصف جهان” هدف از تشکیل گروه کُر آوای نصف‌جهان تکریم و توانمندسازی سالمندان و افزایش امید به زندگی در میان آنها است و ادامه خبر

منتشر شده در